Algemene Voorwaarden College-Club

1.         Definities

-                Activiteit: een collegereeks / college / cursus / congres / symposium / en/of aanverwante (sociale) activiteit die georganiseerd wordt door College-Club.

-                Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden alsmede wijzigingen op de Algemene Voorwaarden.

-                College-Club: mevrouw mr. F.E.A. Lips, kantoorhoudende aan de (1012 JN) Oudebrugsteeg 9 te Amsterdam, handelend onder de naam College-Club, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55823335 en met BTW-nummer NL141307808B01.

-                Deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst tot het volgen van een Activiteit met College-Club is aangegaan.

-                Overeenkomst: de overeenkomst tot het volgen van een Activiteit in de meest ruime zin.

-                Partijen: College-Club en de Deelnemer gezamenlijk.

 

2.         Algemeen

2.1       Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop College-Club deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2       Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3       Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

3.         Aanbiedingen, offertes en de Overeenkomst

3.1       De aanbiedingen en offertes van College-Club zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2       De Overeenkomst komt tot stand zodra de Deelnemer is ingeschreven voor een Activiteit en de inschrijfmodule op www.college-club.nl juist en volledig is doorlopen. De Deelnemer heeft het recht zich binnen 14 dagen te bedenken en de Overeenkomst te ontbinden. College-Club is (ook na inschrijving) gerechtigd de Deelnemer zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een Activiteit, in welk geval College-Club het betaalde inschrijfgeld zal restitueren.

3.3       College-Club zal de Overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en spant zich in voor de (waarborging van de) kwaliteit van de Activiteit.

 

4.         Inschrijfgelden en betaling

4.1       Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2       Bij inschrijving dient het verschuldigde inschrijfgeld te worden voldaan door overboeking naar een door College-Club aangegeven bankrekening.

4.3       Ingeval het inschrijfgeld voor een Activiteit zal worden voldaan aan de hand van een factuur, dient betaling van de desbetreffende factuur te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door storting op een door College-Club aangegeven bankrekening. De Deelnemer is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Indien de Deelnemer in verzuim is met de betaling van enige factuur van College-Club, is College-Club onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal stop te zetten en de Deelnemer uit te sluiten van de Activiteit.

 

5.         Annulering

5.1       Annulering van de Activiteit door de Deelnemer dient schriftelijk te geschieden.

5.2       Kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de Activiteit. Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de Activiteit, wordt de helft van het betaalde inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering later dan 2 weken voor aanvang van de Activiteit, is/blijft de Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

5.3       De Deelnemer is niet gerechtigd een vervanger aan te wijzen die in plaats van de Deelnemer aan de Activiteit zal deelnemen.

5.4       College-Club is gerechtigd zonder opgave van reden een Activiteit te annuleren (echter waarschijnlijk door overmacht aan de zijde van de docent of de locatie), in welk geval de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde inschrijfgeld. Het bedrag zal uiterlijk binnen twee weken worden gerestitueerd. De Deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door College-Club.

 

6.         Wijziging datum/locatie/docent/spreker

6.1       College-Club is gerechtigd zonder opgave van reden (echter waarschijnlijk door overmacht aan de zijde van de docent of de locatie) een Activiteit op een andere datum, tijdstip en/of locatie te laten plaatsvinden. De Deelnemer zal hierover direct per e-mail worden bericht door College-Club. Ingeval de Deelnemer door de wijziging van de datum niet in staat is aan de betreffende bijeenkomst deel te nemen, is de Deelnemer alsdan gerechtigd de betreffende bijeenkomst kosteloos te annuleren en zal College-Club het betaalde inschrijfgeld voor die betreffende bijeenkomst restitueren. Het bedrag zal uiterlijk binnen twee weken worden gerestitueerd. De Deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door College-Club.

6.2       College-Club is gerechtigd zonder opgave van reden een docent dan wel spreker die in opdracht van College-Club de Activiteit begeleidt te vervangen door een gelijkwaardige docent dan wel spreker. Alle Deelnemers worden hierover direct schriftelijk geinformeerd door College-Club.

 

7.         Aansprakelijkheid

7.1       College-Club aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Deelnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

7.2       De aansprakelijkheid van College-Club is beperkt tot het betaalde inschrijfgeld van de Activiteit, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

8.         Privacy

8.1       College-Club en zijn medewerkers verwerken, beheren en beveiligen de door de Deelnemer verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Alle gegevens die de Deelnemer verstrekt teneinde zich bij College-Club in te schrijven voor een of meerdere Activiteiten worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door College-Club in zijn administratie opgenomen. De verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor (i) het toezenden van informatie, (ii) promotie- en/of marketing doeleinden of (iii) om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat de Deelnemer akkoord met deze bepaling en geeft de Deelnemer College-Club toestemming zijn gegevens te gebruiken voor de hiervoor beschreven doeleinden.

8.2       De website van College-Club bevat links naar andere websites. College-Club is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites noch voor het privacy statement op deze sites.

 

9.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1       Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.