Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Helden en Schurken in de Vaderlandse Geschiedenis

Inhoud

De Nederlandse geschiedenis staat bol van tot de verbeelding sprekende helden en schurken. Zij spelen vaak een belangrijke rol in het verhaal van de Nederlandse geschiedenis. Zo is Willem van Oranje voor ons de held van de opstand tegen de Spanjaarden, en symboliseert hij de geboorte van ons land. Maar hoe kwamen hij en andere hoofdpersonen van het vaderlands verleden aan hun reputatie, en is die terecht? In deze reeks houden we beroemde en beruchte historische personages tegen het licht, beoordelen we hun handelingen in het politieke en culturele klimaat van hun tijd en de (internationale) ontwikkelingen waarin zij voor zichzelf een belangrijke rol opeisten.

College 1 - Willem van Oranje, van rebelse edelman tot 'vader des vaderlands'

Tue 28 February 2012 20:00 - 21:45

Willem van Oranje wordt gezien als onze ‘vader des vaderlands’. Die reputatie heeft hij te danken aan zijn optreden tijdens de beginjaren van de Nederlandse Opstand – een periode waarin de akkers van onschuldige boeren werden platgebrand, geuzen vanaf zee verrassingsaanvallen op steden uitvoerden en monniken in brandende schuren werden opgesloten. Was hij, gezien al dat geweld, niet veeleer een terrorist?

College 2 - De Gouden Eeuw: hoe kooplieden van Nederland het machtigste land op aarde maakten

Tue 27 March 2012 20:00 - 21:45

De Republiek der Verenigde Nederlanden vergaarde vanaf het begin van de zeventiende eeuw in een korte tijd een enorme rijkdom en macht. Dit college ontrafelt de ‘VOC-mentaliteit’ van de Nederlandse koopmannen in deze periode. Kunnen we trots zijn op de Gouden Eeuw, of kwam al die rijkdom toch vooral voort uit uitbuiting en slavernij?

Docent: Dr. M. Rutjes

College 3 - Leve de Revolutie! Het tumultueuze ontstaan van het moderne Nederland, 1750-1815

Tue 24 April 2012 20:00 - 21:45

Rond 1800 was Nederland het strijdtoneel van verschillende groepen die vochten om de politieke toekomst van het land. Het resultaat was een volledige verbouwing van de Nederlandse politiek, van een federale republiek naar een gecentraliseerde monarchie. In dit college bekijken we hoe deze strijd tussen patriotten en orangisten verliep, en welke helden en schurken hierin de hoofdrol speelden.

Docent: Dr. M. Rutjes

College 4 - Nederland verdeeld: op zoek naar helden in tijden van verzuiling en crisis (1850-1940)

Tue 29 May 2012 20:00 - 21:45

De grondwetswijziging van Thorbecke in 1848 was het startsein voor grote maatschappelijke hervormingen. Nederland moderniseerde; het werd een massasamenleving en dat leverde de nodige spanningen op. In dit college bekijken we hoe de liberale burgerij haar machtspositie verloor aan de arbeiders en religieuze groepen, en staan we stil bij de mannen en vrouwen die hiervoor verantwoordelijk waren.

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 5 - “Nederland-in-Azië”: Hoogtepunt en val van het Nederlandse wereldrijk in Indonesië, 1870-1950

Tue 26 June 2012 20:00 - 21:45

De Nederlandse koloniale geschiedenis zouden we met zijn allen graag willen vergeten. De standbeelden van de “helden” van vroeger, die met de platte klewang beschaving brachten in verafgelegen oorden, worden besmeurd en de regering put zich uit in excuses voor hetgeen zij te beweeg hebben gebracht. Bestaat de koloniale geschiedenis van Nederland dan alleen maar uit schurken?

  • Geschiedenis