Klachtenregeling College-Club

1. Definities

- College-Club:de onderneming die wordt gedreven door mevrouw mr. F.E.A. Lips, gevestigd aan de (1012 JN) Oudebrugsteeg 9 te Amsterdam, handelend onder de naam College-Club, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55823335.

- Klager, degene die over een gedraging van College-Club een klacht indient bij deze organisatie. Een klaagster wordt tevens begrepen onder Klager.

 

2. Klachtrecht

2.1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een ieder verbonden aan College-Club in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen of over de organisatie of kwaliteit van een gevolgd college, bij College-Club een klacht in te dienen.

2.2 Uitsluitend schriftelijke klachten, in te dienen per post, worden in behandeling genomen.

2.3 Een gedraging van een werknemer of opdrachtnemer van College-Club wordt tevens aangemerkt als een gedraging van College-Club,indien deze gedraging aan College-Club kan worden toegerekend.

2.4 College-Club draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de klachten.

 

3. Klacht

3.1 Een klaagschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

a) de naam en het adres van Klager;

b) de dagtekening;

c) een precieze omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht of het feit waarop de klacht is gebaseerd en de datum van de gedraging of van het feit.

3.2 Klaagschriften die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

3.3 Een klaagschrift dient te worden ingediend ten kantore van College-Club, aan de Oudebrugsteeg 9, te Amsterdam.

 

4. Afdoening in der minne

4.1 In iedere fase van de klachtbehandeling gaat College-Club na of de klacht (informeel) in der minne kan worden afgehandeld.

4.2 Zodra College-Club naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling en wordt de klacht ingetrokken of als ingetrokken beschouwd. Dit wordt aan Klager schriftelijk bevestigd.

 

5. Bijstand van klager

5.1 Klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kunnen zich voor eigen rekening door een schriftelijk gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

 

6. Ontvangstbevestiging en door- en toezending

6.1 College-Club bevestigt uiterlijk binnen twee weken de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift, onder toezending van een afschrift van deze regeling.

6.2 College-Club zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

6.3 Nadat de Klager zo nodig in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door College-Club te stellen termijn aan te vullen of toe te lichten, zal College-Club het klaagschrift behandelen.

6.4 College-Club zorgt voor een goede voortgangscontrole.

 

7. Geen verplichting tot klachtbehandeling

7.1 College-Club is niet verplicht de klacht te behandelen, indien zij betrekking heeft op een feit of gedraging:

a) waarover door de Klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van

deze regeling is afgedaan;

b) die of dat langer dan drie maanden voor schriftelijke indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

 

8. Gelegenheid tot horen

8.1 College-Club stelt de Klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

8.2 Van het horen van de Klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de Klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

8.3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 

9. Behandeling en beslissing

9.1 College-Club behandelt de klacht en handelt deze binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift af;deze termijn wordt tijdsevenredig verlengd,indien het klaagschrift wordt aangevuld of toegelicht of indien Klager niet adequaat reageert op vragen of opmerkingen van College-Club.

9.2 College-Club kan de behandeling voorts voor ten hoogste vier weken op andere gronden verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

9.3 Wanneer de klacht een medewerker of opdrachtnemer van College-Club betreft, neemt deze persoon niet aan de behandeling van de klacht deel.

 

10. Afdoening

10.1 College-Club stelt de Klager en en/of degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. College-Club zal de zaak zorgvuldig afhandelen.

 

11. Beroepsmogelijkheid

11.1 Alle onzekerheden of geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden vastgesteld of beslecht door bindend advies overeenkomstig het Bindendadviesreglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

11.2 Het oordeel van het NAI is bindend; eventuele consequenties worden door College-Club snel afgehandeld.

 

12. Registratie

12.1 College-Club draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten en de wijze van afhandeling. Dit is niet openbaar. Klachten zullen voor de door de duur van twee jaar worden bewaard.

 

13. Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

13.1 Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling van College-Club.

13.2 Deze is gepubliceerd op de website van College-Club: www.college-club.nl.

13.3 De klachtenregeling is met ingang van 6 september 2012 in werking getreden.

13.4 Aldus vastgesteld te Amsterdam op 6 september 2012.